ВИЩА МАТЕМАТИКА

ВИЩА МАТЕМАТИКА

Предмет дисципліни дає уявлення про математику як точну науку, що вивчає пошук закономірностей в економіко-соціальних явищах, побудовах математичних моделей на мікро- та макрорівнях.

Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основами математичного апарату, необхідного для розв'язування теоретичних і практичних задач економіки; виробленні навички математичного дослідження прикладних задач; прищепленні студентам уміння самостійно вивчати навчальну літературу з вищої математики та її прикладних 5 розділів; дати необхідну математичну підготовку для вивчення інших дисциплін як математичного, так і спеціального циклів.

Завдання дисципліни полягає в навчанні студентів основним математичним методам, необхідним для розв'язування конкретних економічних задач, а також в формуванні особистості студента як спеціаліста, розвиненні його інтелекту і здібності до логічного та алгоритмічного мислення.

Передумови вивчення, Вивченню дисципліни «Вища математика» передує шкільний курс математики.

Знання та вміння, отримані при вивченні вищої математики, використовуються при опануванні дисциплін математичного циклу (теорії ймовірностей та математичної статистики, математичного програмування, дослідження операцій, економетрії) і основних дисциплін циклів природничо-наукової, загальнонаукової та професійної підготовки фахівця.

 

ЗАДАЧНИК завантажити
ЛЕКЦІЇ  
ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ завантажити
АУДИТОРНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА завантажити
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА завантажити

 

 

назад